06 10 658 908 info@vitaclinic.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke aanbieding en elke (behandel)overeenkomst tussen VitaClinic en haar cliënt inzake het leveren van diensten.

Definities
Onderneming: VitaClinic, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer . (hierna VC genoemd).
Adviseur en therapeut: R. Reedijk
Opdrachtgever of cliënt: alle natuurlijke en rechtspersonen die de diensten van VC inroepen en waarmee een klantrelatie tot stand is gekomen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen VC en cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst
VC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op VC rust een inspanningsverbintenis. Hierbij voorziet VC in voeding-, leefstijl- en suppletieadvies, educatieve informatie en coaching. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan VC worden medegedeeld.
VC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
Wanneer VC verwacht niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal VC dit met cliënt bespreken.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan voor of op het moment van het eerste consult. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan na afloop worden verlengd.
Wijzigingen van, verlengingen dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de dienstverlening aanpassen.
VC zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Huisregels
Consulten kunnen telefonisch worden gegeven, en op één van de praktijkadressen waarbij met een aantal huisregels rekening moet worden gehouden. Zowel in de praktijk, als in en rondom het pand mag niet worden gerookt. VC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand. VC aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Tarieven
Tarieven voor nieuwe cliënten zijn gepubliceerd op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
VC behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Nieuwe tarieven hebben betrekking op nieuwe overeenkomsten. Een overeenkomst wordt doorgaans gesloten voor een periode van 3 maanden tot maximaal één jaar. Nieuwe tarieven hebben geen consequenties voor lopende contracten.

Aansprakelijkheid
VC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VC is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. VC is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. VC streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan VC geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. Bij de uitvoering van de dienstverlening van VC is sprake van een inspanningsverplichting.
VC geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van VC. VC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
VC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. VC zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen
Cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan VC.
Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies, en op verzoek van VC, een arts of behandelaar te consulteren.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van VC beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
De adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
VC zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als VC daartoe verplicht is of VC toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Intellectueel eigendom
VC behoudt te allen tijde alle rechten op de door VC gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van VC noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door VC verstrekt zijn.

Betalingsvoorwaarden
Consulten worden gefactureerd via een digitale factuur. De factuur dient tijdens het consult direct te worden voldaan. Dit kan contant op per PIN transactie. Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer. Indien cliënt is verhinderd dan kan in overleg een vervanger deelnemen.
Bij voortijdige beëindiging van de dienstverlening door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
Indien VC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor rekening van de cliënt. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Annuleringen
Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt. Indien cliënt later verschijnt dan de afgesproken tijd, zal zoveel mogelijk de oorspronkelijke eindtijd van het consult worden aangehouden, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
Kun je onverhoopt een gemaakte afspraak niet nakomen? Meldt dit dan het liefst zo snel mogelijk. Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.
Bij een afzegging korter van tevoren of een ‘no show’ wordt de reguliere consultprijs in rekening gebracht. Indien het consult onderdeel is van een pakket of programma en het is niet tijdig geannuleerd, dan zal het vervallen. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van VC, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
Bij het niet doorgaan van een consult is VC op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Overmacht
Indien VC haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VC alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Klachten
Als CAT-collectief therapeut valt VC onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Mocht je als cliënt van VC een klacht hebben over de geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar. Je kunt je klacht zowel rechtstreeks bespreken als ook direct neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van VC is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Wijzigingen
VC behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

11. Inhoud Privacybeleid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en zorgen ervoor voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de privacywet.

I. Verwerking persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (1) u ons zelf geeft (2) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (3) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (4) die we via derden hebben ontvangen.
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens (o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen).

II. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake het leveren van producten en diensten. Dit betreft het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten;
2. Het beheren van de uit de overeenkomst voortvloeiende relaties (zoals de bezorgdienst en facturatiedienst);
3. Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (marketingdoeleinden);
4. Marktonderzoek en analyse: het optimaliseren van de websitepagina’s, producten en diensten;
5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn of worden om bepaalde persoonsgegevens van jou te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek);
6. Het doen van studies, testen en het bijhouden van statistieken voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen anonieme gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen;
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaart zolang als voor de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Jouw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens:
• Wanneer u toestemming hebt gegeven;
• In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst;
• Om te voldoen aan wettelijke bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
• Wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

III. Verstrekking gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder jouw expliciete toestemming aan derden behalve indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat of ter uitvoering van uw bestelling zoals aan het de onderneming die de bezorging verzorgt en/of de onderneming die de facturering verzorgt.

IV. Klikgedrag en bezoekersgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

V. Google analytics en Statcounter
Wij maken gebruik van Google Analytics en Statcounter om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij de zoekresultaatpagina’s zijn (het aantal bezoekers per periode, meest populaire webpagina’s en duur van het bezoek op de website). De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer, overgebracht naar en door Google en Statcounter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics en de website van Statcounter. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

VII. Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google, WhatsApp, Pinterest en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Google, WhatsApp, Pinterest en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Lees de privacyverklaring van Facebook, Google, WhatsApp, Pinterest en Twitter om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

IX. Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor het verkrijgen van data van bezoekers via Google Analytics en Statcounter worden cookies gebruikt.
Ook wanneer u op onze site komt via een affiliatie wordt er direct een cookie opgeslagen op uw computer. Deze cookie heeft als functie het belonen van de juiste affiliatie met een commissie bedrag wanneer de bezoeker overgaat tot aankoop. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via je browser.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

X. Recht inzage en correctie van gegevens
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen (verwijdering is alleen mogelijk indien de gegevens niet meer relevant zijn). Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten. U kunt dit via het contactformulier aan ons doorgeven.

XI. Beveiliging
De gegevens die door ons verwerkt worden op bovengenoemde wijze zijn beveiligd. Wij nemen organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Dit om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van gegevens die wij ontvangen te voorkomen. Dit betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

XII. Recht wijziging
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

12. Disclaimer

Algemeen
1. Praktijk VitaClinic, hierna te noemen VC, verleent u hierbij toegang tot deze website, verder: de ‘Website’. Door deze website te bezoeken, een product en/of dienst bij ons af te nemen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
2. De op de Website en in de mailing getoonde informatie wordt door VC met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de mailing wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
3. VC verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor entertainment doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij u als bezoeker/klant. Raadpleeg bij informatie en advies rondom voeding, gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen altijd eerst een (huis)arts.
4. VC garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. VC is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de mailing die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten
5. Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de mailing leiden naar websites buiten het domein van VC, welke geen eigendom zijn van VC, maar alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de Website van VC. Hoewel VC uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan VC niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wanneer VC links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VC worden aanbevolen. VC aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VC niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. VC is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging door VC van die bestanden in.

Informatie gebruiken
6. VC behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, andere objecten en de inhoud van producten en diensten). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VC of de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de Website alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of immateriële schade te berokkenen.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de Website verzendt.

Wijzigingen
8. VC behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
9. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Melding kwetsbaarheid
10. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.
Email
11. VC wijst je erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, word u vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.
12. VC acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht VC van je dat je een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.
13. VC benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. VC gaat ervan uit dat je als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.
14. Bij de aankoop van een product gaat u ermee akkoord dat u na aankoop uw naam en e-mailadres invult om het product te kunnen downloaden en/of te kunnen bekijken en de mailing te ontvangen. Een mailing op de klantenlijsten wordt enkele keren per week verstuurd welke informatie bevat die gerelateerd is aan het product. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan het aantal wekelijks mails tijdelijk meer zijn.

ontdek onze kracht

Als u nog vragen heeft of verder wilt praten dan horen wij dat graag