06 10 658 908 info@vitaclinic.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vitaclinic.nl

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt, misbruikt of ongeoorloofd deelt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VitaClinic is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VitaClinic. Het ongeoorloofd gebruiken van onze teksten, afbeeldingen en andere materialen is strikt verboden. Bij misbruik schakelen wij een juridisch adviseur en incasso bureau in. Alle extra hieraan verbonden kosten zijn voor uw rekening. Met het bezoek aan deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wij hebben getracht de informatie zo correct mogelijk te plaatsen, maar wij geven geen garantie op de juistheid. VitaClinic streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de informatie zijn geen rechten te ontlenen, deze is slechts indicatief. Fouten die herkenbaar ontstaan zijn door programmeer- of typefouten vormen nooit een aanleiding voor een claim. Aan deze fouten zijn geen rechten te ontlenen. VitaClinic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De informatie op de website kan zonder vooraankondiging door ons gewijzigd worden. De meest recente versie vindt u op onze online website. Aan informatie in afgedrukte of op enigerlei andere wijze gekopieerde vorm kunt u geen rechten ontlenen.

Ook deze disclaimer kan wijzigen, de meest recente versie staat op www.vitaclinic.nl